Online prihlasovanie bude ukončené 29. júla 2023 o 24:00, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu 200 účastníkov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.


Registrácia: online od 25. júna 2023 do 29. júla 2023 a na mieste v deň konania od 07:00 do 08:30.


Výška štartovacieho poplatku zavisí od dátumu registrácie:

- 25 € jednotlivec / 35 € Štafeta - pri registrácií v období od 10. apríla 2023 do 6. júla 2023

- 30 € jednotlivec / 40 € Štafeta - pri registrácií v období od 7. júla 2023 do 29. júla 2023

- 35 € jednotlivec / 45 € Štafeta - pri registrácii na mieste konania preteku


Úhrada štartovného: 

V hotovosti na mieste


Meranie času a výsledky: 

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma Časomiera PT . – vysledkovyservis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke vysledkovyservis.sk. 


Štartovné číslo: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný. 


Presun štartovného čísla na inú osobu: Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší je možné. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartovné číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke Časomiera PT Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. 


Poistenie: Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku. 


Vyššia moc: Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností